تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینکما را مطلع کنید.
دسته:اقتصادی()
کد خبر:14450405
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۰۸:۵۵

طلاق به خاطر هیکل ورزشکاری شوهر!

طلاق به خاطر هیکل ورزشکاری شوهر!

 

 

دوست ندارم شوهرم کارمند یک زن باشد

خسرو و نگین زندگی عاشقانهشان را درست از هشتماه پیش آغاز کردند. اوایل همه چیز در این زندگی خوب پیش رفت. آنقدر خوب که این زوج هردویشان تصور میکردند آینده درخشانی کنار هم خواهند داشت. اما هیچکس فکرش را نمیکرد زندگی عاشقانه این زوج تنها بهخاطر شغل خسرو از هم بپاشد. خسرو، کارمند یک زن بود و نگین هم از این وضعیت خوشش نمیآمد. زندگی آنها به همین بهانه به دادگاه خانواده تهران ختم شد. مرد جوان در این باره به قاضی گفت: همسرم بهخاطر یک موضوع ساده، زندگیمان را به جهنم تبدیل کرد.

ما عاشق هم بودیم و روزی که با هم آشنا شدیم تصور میکردیم زندگی بدون اختلاف و پر از آرامشی کنار هم خواهیم داشت. سر هر موضوعی با هم تفاهم داشتیم و سعی میکردیم به هم آرامش بدهیم. اما یکموضوع ساده، خوشبختی مان را نابود کرد. ماجرا از این قرار بود که بعد از ازدواج من بالاخره توانستم در یک شرکت معتبر کاری با درآمد خوب پیدا کنم. اما همین شغل باعث بدبختی ما شد.

نگین تا متوجه شد مدیرعامل من یک زن است، بهانهگیریهایش را شروع کرد. هر شب دعوا راه میانداخت و میگفت باید از کارم استعفا بدهم. باورتان میشود! تنها بهخاطر اینکه مدیرعاملم یک زن بود باید چشمم را روی کار و درآمد مناسبم میبستم و بیکار میشدم. هرچه سعی کردم نگین را قانع و با آرامش او را متوجه اشتباهش کنم، فایدهای نداشت. الان پنج ماه است نگین هر شب قهر میکند و دعوا به راه میاندازد تا من از کارم استعفا بدهم. میگوید دوست ندارد من برای یک زن کار کنم. من هم وقتی دیدم حرفش غیرمنطقی است، قبول نکردم. زندگی ما در این چند ماه از این رو به آنرو شد. آنقدر که هردو تصمیم به طلاق گرفتیم.

در ادامه، همسر این مرد نیز به قاضی گفت: آقایقاضی من دوست ندارم شوهرم برای یک زن کار کند. از یک زن حقوق بگیرد و یک زن به او دستور بدهد. کار شوهرم جوری است که در شرکت ارتباط مستقیم با مدیرعاملش دارد. برای همین هر روز باید این زن را ببیند و از او دستور بگیرد. این موضوع مرا
آزار میدهد.

برای همین از شوهرم خواهش کردم کارش را عوض کند. او براحتی میتواند در یک شرکت دیگر کار مناسبی برای خودش پیدا کند، ولی نمیدانم چرا حاضر نیست از این شرکت دل بکند.

او حاضر است زندگی مشترکمان نابود شود، ولی کارش را از دست ندهد. چند ماه از او خواستم شغلش را عوض کند، ولی او اصلا به حرفم اهمیتی نداد. برای همین من هم دیگر نمیخواهم در کنار این مرد خودخواه زندگی کنم.

در پایان قاضی سعی کرد با صحبتهایش این زوج را از جدایی منصرف کند، ولی مرد جوان از طلاق منصرف نشد، برای همین قاضی دادگاه این زوج را به مرکز مشاوره فرستاد تا شاید مشکلشان حل شود.

شوهرم نسبت به من تعصب ندارد

زن جوان وقتی دید شوهرش روی او غیرتی نمیشود و تعصب ندارد، تصمیم گرفت بعد از یکسال و نیم، به زندگی مشترک خود برای همیشه پایان دهد.

این زن در اینباره به قاضی دادگاه خانواده گفت: ۱۸ ماه است با فربد ازدواج کردهام. من عاشق شوهرم بودم و روزی که او را برای اولینبار دیدم، تصور میکردم در کنارش خوشبخت خواهم شد.

فربد، ویژگیهای اخلاقی خوبی داشت و مرد مهربان و مظلومی بود. خیلی متین و با شخصیت رفتار میکرد. برای همین او را مرد آرزوهایم دیدم و به خواستگاری اش جواب مثبت دادم. اما چند ماهی که از زندگی مشترکمان گذشت، تازه پی به عیبها و نقصهایش بردم. فربد مردی غیرتی و تعصبی نیست.

اگر صبح تا شب هم با مردان غریبه صحبت کنم، اهمیتی نمیدهد. گاهی وقتها از روی عمد شبها تا نزدیکهای صبح با گوشی تلفن همراهم در گروههای مختلف چت میکنم، ولی فربد حتی اعتراض هم نمیکند. کاری به پوشش و لباسم ندارد. اهمیتی به این که کجا میروم و با چه کسانی در ارتباط هستم نمیدهد. اگر صبح تا شب هم در خانه نباشم برایش مهم نیست کجا هستم. فقط تماس میگیرد و میپرسد کی به خانه برمیگردم. این رفتارهایش باعث آزار من شده است. احساس میکنم، فربد هیچ حسی نسبت به من ندارد و برایش مهم نیستم. دیگر تحمل رفتارهایش را ندارم. برای همین تصمیم به جدایی گرفتم.

در ادامه، شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی من اخلاقم همینطور است. دوست ندارم در مسائل خصوصی و شخصی همسرم دخالت کنم. احساس میکنم با اینکار او را آزار میدهم. در ضمن من به همسرم اعتماد کامل دارم و فکر میکنم اگر کارهایش را چک کنم خلاف این موضوع ثابت میشود. جالب است همه زنها از بدبینیهای همسرشان شکایت دارند، اما همسر من چون او را آزاد گذاشتهام شاکی است.

در پایان نیز قاضی دلیل آنها برای جدایی را کافی ندانست.

طلاق بهخاطر هیکل ورزشکاری شوهر

مارال و کوروش زندگی عاشقانهشان را یکسال پیش با هم آغاز کردند. روزی که با هم آشنا شدند و تصمیم به ازدواج گرفتند، هیچکس تصورش را هم نمیکرد که آنها به یک دلیل پوچ و بیاهمیت تصمیم بگیرند مسیر زندگیشان را از هم جدا کنند.

هیکل ورزشکاری کوروش تنها دلیلی بود که این زوج پروندهای جدید در دادگاه خانواده باز کردند و برای بررسی پرونده طلاقشان روبهروی قاضی نشستند.

وقتی قاضی پرونده آنها را بررسی کرد، علت درخواست طلاق را آن هم یک سال بعد از زندگی مشترک پرسید. در این میان مرد جوان رشتهکلام را در دست گرفت و در این باره به قاضی گفت: یک سال پیش با مارال ازدواج کردم. ما زندگیمان را عاشقانه آغاز کردیم، ولی فقط بهخاطر یک موضوع ساده و بچگانه همه چیز نابود شد.

درست چند ماه بعد از آغاز زندگی مشترکمان بهانههای بچگانه مارال که همیشه هم به دعوایی بزرگ ختم میشد، آغاز شد. از آنجا که من باشگاه میروم و ورزش میکنم، هیکلم هم ورزشکاری است. اما مارال از این وضعیت ناراضی است و مرتب میگوید باید لاغر شوم. دوست ندارد هیکلم ورزشکاری باشد. مرتب غر میزند و ایراد میگیرد. هربار میخواهم ورزش کنم دعوا به راه میاندازد. او بهخاطر این موضوع ساده و بیاهمیت هردویمان را خسته کرده و زندگی را به میدان جنگ تبدیل کرده است. برای همین از دست بهانههایش خسته شدم و تصمیم به جدایی گرفتم.

در ادامه همسر این مرد نیز به قاضی گفت: آقای قاضی من از همان روز اول هم به کوروش گفته بودم که دوست ندارم هیکلش بزرگ باشد. وقتی در کنارش راه میروم خجالت میکشم. برای همین بارها از او خواهش کردم دست از ورزشهای مختلف بردارد تا هیکلش کمی طبیعی تر شود. ولی انگار با من لج میکند. تصور میکند میخواهم او را اذیت کنم برای همین از هیکلش ایراد میگیرم، در صورتیکه من همیشه از این هیکلهای بزرگ مردها خوشم نمیآمد. کوروش حاضر نیست به خواسته من احترام بگذارد. حاضر نیست بهخاطرم گذشت کند. از وقتی نسبت به هیکلش به او اعتراض کردهام، بیشتر سراغ ورزش و باشگاه رفته است.

کوروش روزهای اول خودش را یک عاشق واقعی نشان میداد. وعدههای زیادی به من داده بود، اما حتی یک خواسته کوچک و به قول خودش بیاهمیت مرا هم برآورده نمیکند.

او اگر عاشق من بود اجازه نمیداد که زندگیمان بعد از گذشت یک سال فقط بهخاطر این موضوع بیاهمیت به اینجا کشیده شود. من دیگر حاضر نیستم با این مرد زندگی کنم مگر اینکه تصمیم بگیرد لاغر شود و اندام نرمالی داشته باشد.

در پایان این جلسه قاضی سعی کرد این زوج را با هم آشتی دهد، ولی هیچکدام حاضر نشدند از خواسته خود صرف نظر کنند. برای همین قاضی رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد و از این زوج خواست تا جلسه بعدی با یک مشاور خانواده نیز صحبت کنند.

به خوشتیپی شوهرم مشکوکم

لباسهای شیک و مارکدار رضا به جنجال بزرگی در زندگی مشترکش ختم شد. پگاه که به خوشتیپ شدن شوهرش مشکوک شده بود، دیگر نتوانست در کنار او زندگی آرامی داشته باشد، برای همین تصمیم به جدایی گرفت.

پگاه در این درباره به قاضی دادگاه خانواده تهران گفت: چهار سال است با رضا ازدواج کردهام. او همیشه مرد سادهای بود و ساده هم لباس میپوشید. آنقدر که من خودم به او اصرار میکردم کمی لباس برای خودش بخرد و تیپ بهتری بزند. ولی همیشه مخالفت میکرد و میگفت با همین لباسها راحتتر است. من هم دیگر کاری به لباس پوشیدنش نداشتم. تا اینکه از چند وقت پیش رضا بهطور ناگهانی رفتارش عوض شد و دیگر لباسهای ساده نمیپوشید.

مرتب به خرید میرفت و لباسهای شیک و مارکدار میخرید. واقعا شوکه شده بودم. مدتی است رضا تیپ میزند و از خانه بیرون میرود. بهترین لباسها را میپوشد و به خودش میرسد. هرچه دلیلش را میپرسم، طفره میرود. برای همین آرامشم در کنار او از بین رفته و دیگر به او اعتماد ندارم.

در ادامه شوهر این زن نیز گفت: لباس شیک پوشیدن ایرادش چیست که همسرم زندگی را بهخاطرش جهنم کرده است. مدتی پیش تصمیم گرفتم لباسهای بهتری بپوشم و کمی به خودم برسم. این چه ایرادی دارد. اما گویا پگاه زن شکاک و بدبینی است و من تازه متوجه این اخلاقش شدهام. راستش من هم نمیتوانم با چنین زن بدبینی زندگی کنم. او بهخاطر چند دست لباس چند ماه است که زندگیمان را جهنم کرده است.

در پایان این جلسه قاضی سعی کرد این زوج را با هم آشتی دهد، ولی هیچ

کدام حاضر نشدند از خواسته خود صرف نظر کنند. برای همین قاضی رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.

#اختلافات خانوادگی #دادگاه خانواده #آمار طلاق #دلایل عجیب #خوش تیپی شوهر #هیکل ورزشکاری شوهر #دلیل #اختلافات زناشویی #طلاق های عجیب #دلایل طلاق #تعصب #کارمند زن
این خبر را به اشتراک بگذارید
related-image related-image related-image related-image related-image


مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه وکیل ارشد نتانیاهو از سمت خود کناره‌گیری کرد خرین اخبار از سانحه هواپیمای تهران یاسوج اولویت اشتغال کارخانه سیمان دشتی نیروهای بومی باشد خودخواهی برانکو، خود سوزی پرسپولیس اعلام اسامی داوران هفته بیست‌وچهارم لیگ برتر فوتبال ادامه ستایش قطری‌ها از طارمی/ خریدی خوب برای الغرافه دیدار ملک سلمان در کنار ولید بن طلال بعد از آزادی تنها راه عبور از حجاب‌های ظلمانی نور حضرت زهرا (س) است موانع بانکی پرداخت وام دکتری رفع می‌شود آغاز فعالیت رسمی کانون موسیقی اقبالیه عکس/ درشکه سواری در خیابان‌های تهران فرهاد مهندس‌پور: سال 83 اعتراض به دولت، به یک حق عمومی تبدیل شده بود گرگان| 224 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان گلستان پرداخت شد نشست کمیسیون عمران با آخوندی درباره سقوط atr آسمان/ بررسی 3 ابهام سانحه پشت‌پرده خشونت دراویش در پاسداران/نمایندگان دراویش با ناجا توافق کردند اما …/یک روایت تلگرامی باور عمیق به بانوان و جوانان در جامعه کمرنگ شده است آغاز بارش برف در محل سقوط هواپیمای پرواز تهران - یاسوج رعایت قبله در نماز مستحب استفتائات جدید (اسفند ماه) انتقال پیکر جانباختگان سقوط هواپیما در هاله‌ای از ابهام بهترین و بدترین غذاها قبل از خواب شبانه را بشناسید کسر کمک هزینه مسکن نیروهای مسلح صرف تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی می‌شود تبعات سنگین باخت به استقلال برای سرمربی الهلال بیماری نقرس چه علائمی دارد؟ طلب 24 میلیارد ریالی کمباین‌سازی از دولت/واردات ماشین‌آلات دست‌دوم بلای جان واحدهای تولیدی رابطه ایران و اسپانیا یک رابطه قدیمی است صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به تأمین دیه زندانیان حوادث رانندگی شد پیکرهای پیداشده مسافران سانحه هواپیما را امروز تحویل می‌دهیم/ تیم بعدی ارتش در حال صعود به قله است برگزاری مراسم تشییع پیکر مادر زهرا رهنورد آخرین اخبار از عملیات تجسس و انتقال پیکرهای مسافران هواپیما برگزاری همایش بزرگداشت روز خواجه نصیر طیبه شامانی از «یک عادت بد» می‌گوید/ «دلم تنگ تنگ است» در راه است وصیت نامه حضرت زهرا (س) مصداق بارز عفاف و حجاب واقعی هیچ جسدی به پایین کوه دنا منتقل نشده است/ فعالیت امدادگران در دمای منفی 40 درجه فیلم‌های تازه نفسی که از امروز به روی پرده می‌روند مهلت ثبت نام در کارشناسی ارشد 97 فردا به اتمام می‌رسد فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌کنید/ یادداشت اعتراضی جلالی علیه سیاست تنبیهی فدراسیون کلاهبرداری با لاک طلا! برگزاری اولین کنفرانس بین المللی اهل بیت و ائمه مذاهب در تانزانیا مشکلات بانوان محجبه آمریکایی در جامعه اسلام هراس شکارچیان بی‌توجه به آنفلوآنزا، دام هوایی پهن می‌کنند آخرین اخبار از سانحه هواپیمای تهران یاسوج علیپور راه دروازه را گُم کرده بود
شهدای پلیس در آشوب پاسداران+تصاویر اولین تصویر از پیکر جانباختگان حادثه سقوط هواپیما تهران_یاسوج تصویری از شهید محمد حسین حدادیان در هیئت رایة العباس (ع) اجساد پرواز یاسوج روی برف +عکس لاشه هواپیما پیدا شد پیدا شدن چند جسد از جان باختگان هواپیما عکس/ شماتیک ترکیب استقلال مقابل الهلال در آخرین لحظات سقوط هواپیما چه گذشت؟ دیشب 300 نفر در تهران بازداشت شدند لاشه هواپیمای تهران - یاسوج پیدا شد/ اجساد پراکنده در کنار هواپیما مشخص است/بالگردها امکان انتقال اجساد را ندارد/تصاویر اجساد هواپیمای آسمان روی برف/احتمال انتقال اجساد هواپیما تا عصر امروز / فیلم + تصاویر خلاصه بازی استقلال 1-0 الهلال عربستان افزایش ساعت کار مراکز 13 گانه معاینه فنی در اسفندماه ساعت کار مراکز معاینه فنی در ماه جاری افزایش می‌یابد فیلم/ جزئیات حمله دیشب دراویش پاسداران ساعت کار مراکز معاینه فنی در ماه جاری افزایش می‌یابد تشییع و تدفین پیکر 2 شهید گمنام در منطقه قراملک تبریز فیلم/ اولین تصاویر از لاشه هواپیمای تهران-یاسوج اولین تصاویر واضح از لاشه هواپیما تشییع و تدفین 2 شهید گمنام در حوزه علمیه امام خمینی (ره) ازگل+ تصاویر ‌بسیجی شهیدی که به دست دراویش به شهادت رسید + عکس حال و هوای خانواده و منزل شهید «رضا امامی» از شهدای دیشب درگیری با دراویش + فیلم توضیحات سپاه درباره نحوه پیدا کردن لاشه هواپیمای تهران-یاسوج فیلم/ اولین تصاویر از لاشه هواپیمای تهران-یاسوج اختلال در تلگرام+جزئیات فیلم | لحظه کشف لاشه هواپیمای تهران-یاسوج در ارتفاع 4 هزارمتری فیلم/ محل سقوط هواپیمای تهران - یاسوج یک نفر از نیروهای بسیج در درگیری با دراویش گنابادی به شهادت رسید/ یک بسیجی دیگر در کما حال و روز درویش بزدلی که در خیابان پاسداران دستگیر شد +فیلم عکس هایی از اجساد قربانیان سانحه هوایی یاسوج اجساد برخی از مسافران سانحه هواپیمایی آسمان دیده شد/ اعزام 4 بالگرد برای انتقال اجساد قربانیان عکس/ بسیجی که به دست دراویش پاسداران به شهادت رسید عکس/ سخنرانی رییسی در مراسم عزاداری فاطمیه در میدان هفت تیر تهران عکس/تصویری واضح از لاشه هواپیمای آسمان سومین روز جستجو برای هواپیمای atr/ لاشه هواپیمای تهران-یاسوج پیدا شد+فیلم و عکس فیلم/ خواب عجیب پدر شهید دیشب درگیری دراویش شهدای پلیس در آشوب پاسداران +عکس بسیجی که به دست دراویش پاسداران به شهادت رسید +عکس پیدا شدن 45 جسد سرنشینان هواپیمای یاسوج صحت ندارد/ شرایط انتقال اجساد فعلا مهیا نیست/ سقوط عامل فوت مسافران بوده نه سرمازدگی ببینید | پیکر 30 سرنشین هواپیمای سقوط کرده تهران - یاسوج قابل مشاهده است نخستین تصاویر از دراویش داعشی دستگیر شده در خیابان پاسداران خلاصه بازی السد 3 - 1 پرسپولیس فیلم/حواشی لحظه پیدا شدن لاشه هواپیمای آسمان حال و روز درویش داعشی که در خیابان پاسداران دستگیر شد +فیلم تشییع و خاکسپاری یک شهید گمنام در شهرک «انصار» تهران گفت‌وگو با "م ثلاث" راننده اتوبوس دیوانه که منجر به شهادت 3 مأمور ناجا شد +فیلم لاشه هواپیمای تهران - یاسوج پیدا شد/ احتمال انتقال اجساد هواپیمای آسمان تا عصر امروز + فیلم و تصاویر جزییات جنایت دراویش گنابادی در خیابان پاسداران/ شهادت 3 مامور و 2 بسیجی انتقال تعدادی از اجساد جان باختگان سقوط هواپیما تا عصر امروز جزئیات درگیری دراویش گنابادی با ماموران نیروی انتظامی تصاویر/ مراسم تشییع و تدفین پیکرهای 2 شهید گمنام در منطقه «قراملک» تبریز (2)

تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینک ما را مطلع کنید.
message
near_me