صدمیلیون حقوق بگیرید، اما شعار ندهید! تزویر نکنید!
۰۶:۳۰
منبع: تابناک