کنایه دلاوری به رئیس جمهور در برنامه زنده
۲۰:۰۸
منبع: جهان
کنایه دلاوری به رئیس جمهور: کمر اقتصاد رگ به رگ شد!