ببینید: حمله پلیس فرانسه به خبرنگارها
۱۹:۱۶
منبع: نامه