ببینید: آیا قانون رسیدگی به اموال مسئولان اجرا خواهد شد؟
۲۳:۰۸
منبع: نامه