برگزاری نشست وقف، علم و فناوری در دانشگاه شریف
۱۷:۵۹
منبع: شبکه خبر
در نشست وقف، علم و فناوری در دانشگاه شریف بر لزوم ورود خیرین و واقفین به مراکز علمی تاکید شد.