گفتگو، نقطه آغاز مقابله با خود برتربینی است
۱۱:۰۵
منبع: صدا و سیما
وزیر امور خارجه: مقابله با نگرش خود برتربینی، مستلزم آغاز گفتگو برمبنای احترام متقابل و تلاش برای فهم مشترک است.