تصویب 60 میلیارد ریال برای حفاظت از بناهای تاریخی+مصاحبه
۱۶:۳۵
منبع: صدا و سیما
برای مرمت، صیانت و نگهداری از بناهای تاریخی استان 60 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.