عجین شدن ترافیک با زندگی روزمره شهروندان
۱۸:۱۱
منبع: صدا و سیما
ترافیک با زندگی روزمره شهروندان یاسوجی عجین شده و یکی از مسائل مهم و پیچیده مدیریت شهری است.