درختان کهن سال روستای بان سرو + گزارش
۱۸:۱۱
منبع: صدا و سیما
وجود درختان با ارزش و کمیاب سرو با عمر 3 هزار ساله فرصت مناسبی در حوزه گردشگری طبیعی برای این روستا فراهم کرده است.