استفاده از پنلهای خورشیدی با فناوریهای نو_ بیرجند
۱۹:۱۰
منبع: صدا و سیما