چالش ترامپ برای رنگین پوستان
۲۰:۱۵
منبع: صدا و سیما
دوران نژادپرستی و تبعیض نژادی در امریکا می‌رود تا دوباره زنده شود و قربانی بگیرد.