فیلم/ حمایت پیمان معادی از ابراهیم حاتمی کیا در گفتگو با رشیدپور و نقل یک خاطره
۱۶:۱۶
منبع: انتخاب