شیخ اجل و دغدغه خدمت به خلق
۱۳:۲۵
منبع: صدا و سیما
سعدی شیرازی از جمله این بزرگانی است که همواره در اندیشه دیگران بود و دل در گروی خدمت به مردم داشت.