رقابت شترهای جمازه در ورزنه
۱۰:۲۵
منبع: صدا و سیما
هرمزگان مقاوم نخست هشتمین دوره رقابتهای شترسواری قهرمانی کشور در ورزنه را کسب کرد.