۱۴:۵۲
منبع: ایلنا
دسته: اقتصادی
کد خبر: 16416150
متوسط قیمت محصولات کشاورزی در سال 96
متوسط قیمت محصولات کشاورزی در سال 96
مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت فروش محصولات کشاورزی در مناطق روستایی در سال 1396 را منتشر کرد که براساس آن قیمت فروش آزاد یک کیلو گندم در کل کشور 12110 ریال بوده است.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش ایلنا مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ در سال 1396 قیمت فروش آزاد یک کیلو گندم در کل کشور 12110 ریال بوده است. استان بوشهر با 14616 ریال بیشترین واستان قزوین با 11360 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را درکل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 13075 ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت‌های آزاد وفروش به دولت این محصول معادل 12897 ریال بوده است. متوسط قیمت فروش این محصول (آزاد ودولتی) نسبت به سال 1395 افزایش 3/8 درصدی داشته است. الف- محصولات کشاورزی1-غلات1-1-گندمدر سال 1396 قیمت فروش آزاد یک کیلو گندم در کل کشور 12110 ریال بوده است. استان بوشهر با 14616 ریال بیشترین و استان قزوین با 11360 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 13075 ریال بوده که در نتیجه، متوسط قیمت‌های آزاد و فروش به دولت این محصول معادل 12897 ریال بوده است. متوسط قیمت فروش این محصول (آزاد و دولتی) نسبت به سال 95 افزایش 3.8 درصدی داشته است. 2-1-جودر سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور 9817 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 11916 ریال بیشترین و استان قزوین با 8647 ریال کمترین کمترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول معادل 14.9 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است. 3-1-شلتوکدر سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم 39732 ریال رسید. بیشترین و کمترین قیمت‌های فروش به ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد با 54465 ریال و استان زنجان با 28412 ریال اختصاص داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 افزایشی معادل 10.9 درصد نشان می‌دهد. 1-1-ذرت دانه‌ایدر سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در کل کشور 12143 ریال بوده است. استان هرمزگان با 20 هزار ریال بیشترین و استان لرستان با 5714 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 4.0 درصد افزایش داشته است. 2- حبوبات1-2- نخودقیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال 1396 در کل کشور 52574 ریال بوده است که استان کرمان با 62069 ریال بیشترین و استان آذربایجان شرقی با 43764 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به سال 95 افزایشی معادل 27.8 درصد داشته است. 2-2-عدسدر سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 49787 ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 8.7 درصد افزایش داشته است. 3- دانه‌های روغنی1-3- آفتابگران روغنیقیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال 1396 در کل کشور معادل 36628 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 9.2 درصد افزایش داشته است. 2-3- کلزادر سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور 27101 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 10.7 درصد افزایش داشته است. 4- محصولات لیفی1-4- پنبه (وش) در سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه در کل کشور 29974 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 0.4 درصد کاهش داشته است. 5-محصولات جالیزی1-5- هندوانهدر سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3113 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 31.8 درصد کاهش داشته است. 2-5- خربزهدر سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 6597 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 5.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. 3-5- خیاردر سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم 10514 ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 افزایشی 4.5 درصدی داشته است. 6- سبزیجات1-6- سیب زمینیدر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور 6767 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به 95 معادل 60.5 درصد افزایش داشته است. 2-6- گوجه فرنگیدر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 5938 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به سال 95 معادل 54.4 درصد افزایش داشته است. 3-6- بادمجاندر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 6594 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 8.4 درصد کاهش داشته است. 4-6- پیازدر سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 9856 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال قبل معادل 104.2 درصد افزایش داشته است. 7- محصولات علوفه‌ای1-7- در سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 8116 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 17.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. 2-7- شبدر خشکدر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور 8691 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به 95 معادل 18.6 درصد افزایش داشته است. 8- میوه‌های هسته دار1-8- زردآلودر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور برابر 28737 ریال بوده است. قیمت فروش زردآلو نسبت به سال 95 کاهشی معادل 5.5 درصد داشته است. 1-8- هلودر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 20153 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 6.2 درصد کاهش داشته است. 9- میوه‌های دانه دار1-9- سیب درختیقیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 96 در کل کشور 14039 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به سال 95 معادل 8.1 درصد کاهش داشته است. 2-9- انگوردر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 13947 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به سال 95 معادل 37.9 درصد افزایش داشته است. 10- مرکبات1-10- پرتقالدر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 8965 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش 18.3 درصدی داشته است. 2-10- نارنگیدر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 10546 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 14.9 درصد افزایش داشته استوب- دام و فراورده‌های دامی1-دامگوسفند و بره زنده پرواری در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 158663 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 27.9 درصد افزایش داشته است. 2-1- گاو کمتر از دو سال پرواریدر سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 135501 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 برابر 15.4 درصد افزایش داشته است. 2-فرآورده‌های دامی1-2-پشم گوسفند (شسته نشده) در سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 20758 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 96 نسبت به سال 95 معادل 19.5 درصد افزایش داشته است. 2-2- شیرگوسفند (چرخ نکرده) در سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم شیرگوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 42559 ریال بوده است که نسبت به سال 95 افزایشی 17.2 درصدی داشته است. 3-2- شیر گاو (چرخ نکرده) در سال 96 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 11801 ریال بوده است که نسبت به سال 95 افزایشی 4.3 درصدی داشته است. ج- خدمات کشاورزی1-خدمات ماشینی1-1-شخم زمین زراعی آبی با تراکتوردر سال 96 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 2335533 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 95 معادل 58.8 درصد افزایش داشته است.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار