اختصاصی؛ جو شهر سن پترزبورگ پیش از دیدار جمعه ایران-مراکش
۰۰:۲۶
منبع: طرفداری