گل راکیتیچ به آرژانتین (آرژانتین 0-3 کرواسی)
۰۰:۳۰
منبع: طرفداری