گل باتشوایی به تونس (بلژیک 5-1 تونس)
۱۸:۴۱
منبع: طرفداری