تهدید، ابزار دشمن برای ایجاد شکاف بین ملت و دولت
۱۶:۰۵
منبع: صدا و سیما
تحریم و تهدید اقتصادی مهمترین ابزار دشمنان برای ایجاد شکاف بین ملت و دولت است.