تخریب بخش هایی از یک ورزشگاه فوتبال در روسیه
۰۶:۲۰
منبع: صدا و سیما
بخش هایی از یک ورزشگاه فوتبال در روسیه به علت بارش شدید باران فروریخت.