کنترل بازار در دستور کار مدیران
۱۷:۰۱
منبع: صدا و سیما
تصمیمات ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در کنترل قیمت بازار تاثیر گذار است.