۰۶:۴۱
منبع: جماران
دسته: اجتماعی
کد خبر: 17815570
فهرست سطح تحصیلات مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد
فهرست سطح تحصیلات مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد
فهرست مدارک تحصیلی تمامی معاونان، مشاوران، مدیران حوزه ستادی و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی استان‌ها، برای اولین بار از سوی این وزارتخانه منتشر شد.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش جماران؛ جدول اسامی معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منضم به مدارک تحصیلی آن‌ها به شرح زیر است: مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانردیفنامنام خانوادگیتحصیلاتاستخداماستانعنوان پستتاریخ انتصاب1محمدمحمدپورکارشناسی ارشدرسمیآذربایجان شرقیمدیرکل95/02/182ناصرخدایاریدکترای تخصصی phdرسمیآذربایجان غربیمدیر کل97/02/183ناصراسحاقیکارشناسی ارشدرسمیاردبیلمدیرکل92/12/184محمد علیانصاریکارشناسی ارشدرسمیاصفهانمدیرکل96/10/055ناصرمقدمکارشناسی ارشدرسمیالبرزمدیرکل96/12/216عمرانخودآموزکارشناسی ارشدرسمیایلاممدیرکل96/12/017حمیدهماحوزیکارشناسی ارشدرسمیبوشهرمدیرکل93/01/318احدجاودانیکارشناسی ارشدرسمیتهرانمدیرکل26/4/979جوادکارگران دهکردیکارشناسی ارشدرسمیچهار محال و بختیاریمدیرکل93/02/3010حسینفرخندهکارشناسی ارشدرسمیخراسان شمالیمدیرکل95/07/0411جعفرمرواریددکترای تخصصی phdرسمیخراسان رضویمدیرکل97/3/1212ناصرنبی­زادهکارشناسی ارشدرسمیخراسان جنوبیمدیرکل93/05/1413محمدجوروندکارشناسی ارشدرسمیخوزستانمدیرکل95/07/1914فاطمهکرباسیکارشناسی ارشدرسمیزنجانمدیرکل96/12/2115محمد رضاسوقندیکارشناسی ارشدرسمیسمنانمدیرکل90/09/1916حسینمسگرانیحوزوی سطح 2لیسانسرسمیسیستان و بلوچستانمدیرکل94/05/0617صابرسهرابیکارشناسیرسمیفارسمدیرکل97/2/2718اکبراسکندری نژادکارشناسی ارشدقرارداد *قزوینمدیرکل96/01/0519سید موسیحسینی کاشانیکارشناسی ارشدرسمیقممدیرکل95/11/2420محمدرضاعلی زاده احمدآبادیکارشناسی ارشدرسمیکرمانمدیرکل94/06/2421حسیناسحاقیکارشناسیقراردادکار معینجنوب کرمانمدیرکل96/01/0122جلالقلعه شاخانیکارشناسی ارشدرسمیکردستانمدیرکل96/08/1523رحیمجعفریکارشناسی ارشدرسمیکرمانشاهمدیرکل95/12/1724رضادهبانی پوردکترای تخصصی phdرسمیکهکیلویه و بویر احمدمدیرکل94/01/0125عادلهکشمیریکارشناسی ارشدرسمیگلستانمدیرکل97/3/3026فیروزفاضلیدکترای تخصصی phdهیات علمیدانشگاه گیلانگیلانمدیرکل96/02/3127حمید رضاحنانسطح 3 حوزوی (کارشناسی ارشد) قراردادکار معینلرستانمدیرکل96/01/0128محمودشالوییکارشناسی ارشدرسمیمازندرانمدیرکل94/01/1629محسنشریفیکارشناسی ارشدرسمیمرکزیمدیرکل96/06/0730علیرضادرویش نژادمعادل دکتریرسمیهمدانمدیرکل93/09/0131مجیدجوادیان زادهکارشناسی ارشدرسمییزدمدیرکل96/12/2232علیرضاکمساریکارشناسیرسمیمنطقه آزاد قشممدیرکل6/10/9633همایونقنواتیکارشناسیرسمیمنطقه آزاد اروندمدیرکل30/2/9334علیبندرعباسی غلامیکارشناسیرسمیهرمزگانسرپرست27/4/97*قانون اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمدیران مأمور ستاد وزارت فرهنگ به مؤسسات وابستهردیفنامنام خانوادگینام واحد سازمانی فعلیعنوان پستاستخدامتحصیلات1قادرآشنامؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردیرئیس مؤسسه آموزش علمی کابردی فرهنگ و هنررسمیکارشناسی ارشد2علی اکبرصفی پوربنیاد رودکیمدیرعامل بنیاد رودکیرسمیدکترای تخصصی phd3علیرضاتابشبنیاد سینمایی فارابیمدیرعامل بنیاد سینمایی فارابیرسمیکارشناسی ارشد4نیکنامحسینی پور سی سختمؤسسه خانه کتابمدیرعامل خانه کتابرسمیکارشناسی ارشدمدیران کل و همتراز ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیردیفنامنام خانوادگینام واحد سازمانی فعلیعنوان پستاستخدامتحصیلاتتاریخ انتصاب1حسینانتظامیحوزه وزیردستیار ارشدرسمیدکترای تخصصی phd1/11/962محمدمهدیاحمدیحوزه وزیرمشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتیرسمیدکترای تخصصی phd22/6/963عبدالهادیفقهی زادهمعاونت قرآن و عترتمعاون وزیررسمیدکترای تخصصی phd7/8/964محسنجوادیمعاونت امور فرهنگیمعاون وزیررسمیدکترای تخصصی phd7/8/965محمدسلطانی فرمعاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانیمعاون وزیرقراردادیدکترای تخصصی phd5/10/966سید محمد مجتبیحسینیمعاونت امور هنریمعاون وزیرقراردادیکارشناسی19/9/967علی اصغرکاراندیشمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاون وزیررسمیکارشناسی ارشد4/6/968سید هادیحسینیمعاون حقوقی، امور مجلس و استانهامعاون وزیرقراردادیکارشناسی ارشد29/10/969محمدمهدیحیدریانسازمان سینماییمعاون وزیر و رییس سازمانرسمیکارشناسی17/12/9510محمدرضاموالی زادهشورای فرهنگ عمومیدبیررسمیدکترا (پزشک) 21/4/9611مهدیمحمدیحوزه وزیرمشاور امور هنریرسمیکارشناسی ارشد26/7/9612حبیب رضاارزانیحوزه وزیرمشاورامورحقوقیرسمیحوزوی سطح 426/7/9613محمدرضاحشمتیحوزه وزیرمشاور برنامه ریزی در امور قرآن و عترت (ع) رسمیکارشناسی7/8/9614حمیدرضاارباب سلیمانی فینیحوزه وزیرمشاور توسعه فعالیتهای اسلامیرسمی (کفایتین) حوزوی1/3/8515مرضیهمرآت نیاحوزه وزیرمشاور امور زنان وخانوادهرسمیکارشناسی ارشد23/7/9616پروینداداندیشحوزه وزیرمشاور در امور اجتماعیرسمیدکترای تخصصی phd25/9/9617قاسمخورشیدیمرکزحراسترییس مرکزقراردادیکارشناسی29/7/9618مظاهربرادران وامرزانیدفترمدیریت عملکردمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد28/9/9619علی آقاهاشمیدبیرخانه هیات مرکزی گزینشرییس دبیرخانهرسمیکارشناسی ارشد1/6/9620غلامرضانجاتیدبیرخانه هیات مرکزی گزینشمدیر هسته گزینشپیمانیحوزوی سطح 23/3/9621سیدمرتضیموسویانمرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالیرییس مرکزقراردادیدکترای تخصصی phd28/5/9322عبدالرضاسهرابیدبیرخانه شورای فرهنگ عمومیرییس دبیرخانهرسمیکارشناسی ارشد1/11/9623محمد مهدیعزیززادهدبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنیرئیس دبیرخانهقراردادیکارشناسی1/1/9624اصغرامیرنیادفتر تبلیغ، ترویج و توسعه فعالیتهای قرآن و عترت (ع) مدیر کلرسمیکارشناسی ارشد23/6/9425محمدعلیخسرویدفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای امور قرآن و عترت (ع) مدیر کلرسمیسطح 4 حوزوی29/9/9426علیملانوریاداره کل ارتباطات، هماهنگی و ساماندهی قرآن و عترتمدیر کلرسمیکارشناسی ارشد23/6/9427محمد جوادمرادی نیادفتر توسعه کتاب و کتابخوانیمدیرکلرسمیدکترای تخصصی phd13/10/9628مهرزاددانشدفتر امور چاپ ونشرمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد23/7/9629علی آقافریدونیاداره کل مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگیمدیرکلرسمیدکترای تخصصی phd4/9/9330سیدعلی اصغرسید آبادیدفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگیمدیر کلقراردادیکارشناسی28/12/9331سید محمدرضادربندیاداره کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلیمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد3/11/9632محمدحیدریدفتر تبلیغات و اطلاع رسانیمدیرکلرسمیدکترای تخصصی phd12/4/9533علیرضاشیرویاداره کل مطبوعات و رسانه­های خارجیمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد3/11/9634حمیدضیایی پروردفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای رسانه‌ایمدیر کلقراردادیدکترای تخصصی phd9/12/9635علیترابیدفترامورموسیقیمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد27/12/9636شهرامکرمیحوزه اداره کل هنرهای نمایشیمدیرکلرسمیدرجه یک هنری26/12/9637محمدالهیاری فومنیدفتر برنامه ریزی و آموزشهای هنریمدیرکلپیمانیکارشناسی ارشد1/2/9738لادنحیدریدفتر حقوقی و مالکیت معنویمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد1/11/9239سیدعلیحسینیدفتر امور مجلسمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد21/9/9640علیغیاثی ندوشندفتر هماهنگی امور استانهامدیرکلرسمیکارشناسی ارشد1/8/9641محمدفقیهاداره کل امور مالی و ذیحسابیذیحساب و مدیرکلرسمیکارشناسی ارشد14/11/9642سیده راحلهمیرمحمدعلی رودکیدفتر برنامه و بودجهمدیرکلرسمیکارشناسی25/5/9443سید سعیدسرابیدفتر نوسازی و تحول اداریمدیرکلرسمیکارشناسی ارشد4/5/9644قاسمخسرویاداره کل امور اداری و منابع انسانیمدیرکلرسمیکارشناسی4/5/9645حسینسیفی مرزاناداره کل پشتیبانی، رفاهی و خدمات فنیمدیرکلرسمیکارشناسی1/10/9246همایونامیرزادهروابط عمومیرئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع­رسانیرسمیکارشناسی ارشد30/4/9747رمضانعلیحیدری خلیلیسازمان سینماییمعاون توسعه مدیریت و منابعرسمیکارشناسی ارشد12/12/9448ابراهیمداروغه­زاده زوارهسازمان سینماییمعاون ارزشیابی و نظارت سینماییمأمور (صدا و سیما) دکترا (پزشک) 23/3/9649محموداربابیسازمان سینماییمعاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سرپرست دفتر جشنواره­ها و همکاریها­ی بین­المللمأمور (صدا و سیما) دکترای تخصصی phd23/3/9650سعیدرجبی فروتنسازمان سینماییمدیرکل حوزه ریاسترسمیکارشناسی ارشد7/11/9651محمدرضافرجی خالدیسازمان سینماییمدیرکل دفتر سینمای حرفه­ایرسمیکارشناسی1/10/9352منصورپارساییسازمان سینماییمدیرکل دفتر نمایش خانگی مستند و کوتاهمأمور (حوزه هنری) درجه یک هنری1/5/9653بهمنحبشی نرج­آبادسازمان سینماییمدیرکل نظارت بر مراکز مشاغل و مجامعرسمیکارشناسی5/5/9054محمدحسینفرجسازمان سینماییمدیرکل دفتر توسعه فناوری سینماییرسمیدرجه یک هنری18/2/9555علیرضاصدرالدینی احمدیانیسازمان سینماییمدیرکل دفتر مطالعات و دانش سینماییپیمانیکارشناسی ارشد18/2/9556پرویزشیرمحمدیسازمان سینماییمدیرکل امور اداری و پشتیبانیرسمیکارشناسی ارشد1/1/9757ابوالفضلمردانلوسازمان سینماییمدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداریرسمیکارشناسی ارشد1/1/9758سیدمحمدصادقموسوی خوانساریسازمان سینماییمدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایرانپیمانیکارشناسی ارشد15/12/9659سیدمحمد مهدیطباطبایی­نژادسازمان سینماییمدیرعامل مرکز گسترش و مستند سینمایی تجربیمأمور (صدا و سیما) کارشناسی ارشد23/6/9260مجیدمسچیسازمان سینماییمدیرعامل موسسه سینماشهررسمیکارشناسی1/1/8461مهدییزدانیسازمان سینماییمدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویریکارمند موسسهکارشناسی ارشد23/3/9662علیرضاقاسم­خانسازمان سینماییمدیرعامل موزه سینمارسمی (صدا و سیما) دکترای تخصصی phd6/8/9663علیرضاگل­محمدیسازمان سینماییسرپرست ذیحسابی و مدیرکل امور مالیرسمیکارشناسی ارشد9164سیدروح­الهحسینیسازمان سینماییمدیرعامل مدرسه ملی سینمارسمی (هیأت علمی دانشگاه تهران) دکترای تخصصی phd24/12/94انتهای پیام
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار