خواب آشفته رسانه‌های سعودی برای حکومت بن سلمان بر ایران
۱۴:۰۲
منبع: شیعه نیوز
شبکه سعودی کلمه در توهین جدید به مردم ایران بیان داشتند که خواهان حکومت بن سلمان در ایران می‌باشند.