فیلم/ فاصله راست تا دروغ؛ واقعیت صوت جعلی منتصب به رهبری
۱۳:۲۷
منبع: دانشجو