اتفاقی نادر که در خانه خدا افتاد! /فیلم
۱۰:۵۱
منبع: افکار
شب گذشته طوفان شدیدی در مکه مکرمه رخ داد تا جایی که این طوفان در اتفاقی نادر پرده خانه خدا را کنار زد.