فقر و آوارگی، ارمغان شرکت انگلیسی برای مردم موزامبیک
۰۰:۱۰
منبع: صدا و سیما
فعالیت‌های یک شرکت انگلیسی در معدن تازه کشف شده یاقوت در یکی از مناطق موزامبیک، ساکنان منطقه را با فقر و خطر آوارگی مواجه کرده است.