۱۷:۴۵
منبع: تابناک
دسته: اجتماعی
کد خبر: 19111434
زکات گوسفند
زکات گوسفند
زکات گوسفند
به اشتراک بگذارید:
گوسفند (مسأله 1913) گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل: چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: سیصد و یک و زکات آن بنابر احتیاط واجب، چهار گوسفند است 1.پنجم: چهارصد و بالا‌تر از آن است، که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد 2، و لازم نیست زکات را از خود گوسفند‌ها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است 3 ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد، در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نیست 4.1- آیات عظام: چهارم: سیصد و یک و زکات آن، چهار گوسفند است …2- مکارم، سبحانی: و مقداری که از صد تا کمتر است زکات ندارد. (سبحانی: ومیان دو نصاب نیز زکات نیست یعنی اگر گوسفندان به 40 رسیده است تا به نصاب دوم که 121 گوسفنداست نرسد فقط یک گوسفند می‌دهد وهمچنین در نصابهای بعد) لازم نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد جایز است، و همچنین می‌تواند بجای گوسفند و گاو و شتر، پول آنها را بدهد، مگر آنکه دادن خود حیوان برای مستحقّ مفید‌تر باشد در این صورت احتیاط آن است که خود آن را بدهد. 3- خوئی، تبریزی، سیستانی، نوری، وحید، مظاهری: [پایان مسأله] . گلپایگانی، اراکی، صافی: پول یا جنس دیگر بدهد کافی است. فاضل: امّا اگر چیز دیگری غیر از این دو را بدهد اشکال دارد. زنجانی: و پرداخت اجناس دیگر (بجز پول) از بابت قیمت کفایت نمی‌کند. 4- بهجت: اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی که برای فقرا بهتر باشد اشکال ندارد (مسأله 1914) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهال است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. و همچنین است در نصاب‌های بعدی. سبحانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 1913. (مسأله 1915) زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا مادّه، یا بعضی نر باشند و بعضی مادّه. این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست. (مسأله 1916) در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است 1 و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند. این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست. 1- زنجانی: و همچنین است بز و میش. بهجت: رجوع کنید به ذیل مسأله 1912. (مسأله 1917) اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد. *****خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی: مسأله- اگر برای زکات گوسفند بدهد، بنابر احتیاط واجب باید. اقلاً داخل سال دوم شده باشد* و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد. .زنجانی، وحید: بنابر احتیاط …* فاضل: بنابر احتیاط واجب باید داخل سال دوم شده باشد …بهجت: مسأله- گوسفندی را که برای زکات می‌دهد اگر داخل سال دوم شده باشد کافی است، ولی أظهر این است که اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد کافی است، و اگر بز را به عنوان زکات بدهد، باید داخل سال سوم شده باشد. مکارم: مسأله- گوسفندی را که برای زکات می‌دهد احتیاط واجب آن است که حداقل سال اوّل آن تمام شده باشد و اگر بز می‌دهد دو سال آن تمام شده باشد. (مسأله 1918) گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد 1. ولی بهتر است 2 گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر. این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست. 1- گلپایگانی، صافی: اگر قیمتش از قیمت گوسفندهای متوسّط در بین نصاب کمتر باشد اشکال دارد …زنجانی: اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد …سبحانی: قیمت آن از قیمت گوسفند متوسّط در بین نصاب کمتر نباشد... 2- گلپایگانی، صافی: و بهتر است …*****مکارم: مسأله- گوسفندی را که برای زکات می‌دهد اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی مستحّب است گوسفندی که قیمتش بیشتر است بدهد یا لا اقل حدّ وسط را در نظر بگیرد و همچنین در گاو و شتر. (مسأله 1919) اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد 1 و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست. 1- مکارم: [پایان مسأله] . بهجت: رجوع کنید به مسأله اختصاصی 1481 بعد از مسأله 1863 متن اصلی. (مسأله 1920) اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد. (مسأله 1921) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد. این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست. (مسأله 1922) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه (مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه 1) سالم و بی عیب و جوان باشند نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد 2.این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست. 1- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله زنجانی نیست] 2- بهجت: مستحّب آن است که برای زکات آنها، همه را در مجموع و به طور متوسّط در نظر بگیرد، گرچه أظهر آن است که پرداخت آنچه که اسم حیوان بر او صدق کند کافی است. زنجانی: احتیاط آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد، بلکه بنابر احتیاط در صورتی که همه مریض یا معیوب یا پیر هم باشند، برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد. وحید: باید برای زکات آنها، سالم و بی عیب و جوان بدهد. مظاهری: باید حد متوسّط را مراعات کند. (مسأله 1923) اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست 1.1- سیستانی: اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد؛ و امّا اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند؛ مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد. مظاهری: امّا اگر قصد او از این کارها فرار از زکات باشد زکات بر او واجب است. *****مکارم: مسأله- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان با چیز دیگر عوض کند زکات بر او واجب نیست، ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض کند، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد. (مسأله 1924) کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد 1 و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست. این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست. 1- مظاهری: [پایان مسأله] مکارم: و هر گاه از نصاب افتاد دیگر زکات واجب نیست. [پایان مسأله]
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار