اولین فیلم از لحظه تیراندازی در اهواز
۱۰:۴۵
منبع: بسیج
نخستین فیلم واضح از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز