چرا طائب از وزارت اطلاعات برکنار شد؟
۰۰:۰۵
منبع: تریبون مستضعفین
رییس سازمان اطلاعات سپاه کیست؟ نقش هاشمی در برکناری طائب چه بود؟