حامد زمانی برای حادثه تروریستی اهواز خواند
۱۰:۴۱
منبع: ایکنا
گروه هنر حامد زمانی در جدیدترین کار خود که «ترور 97» نام دارد به حادثه تروریستی اهواز پرداخته است.