بانک امانات تجهیزات پزشکی
۱۶:۵۰
منبع: صدا و سیما
این بانک به هدف یاری رساندن به بیمارانی که به طور موقت نیاز به وسایل پزشکی دارند تجهیز و افتتاح شد