ایران در مدار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۱۴:۰۵
منبع: صدا و سیما
سال 1400 سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مرحله اجرایی خواهد رسید.