ما گره خورده به گیسوی حسینیم؛ کاروان بهداشت و درمان اربعین
۱۵:۵۵
منبع: نامه