گوش شما، سن شما را تخمین می‌زند
۱۶:۴۴
منبع: زومیت
قدرت شنوایی با افزایش سن کاهش پیدا می‌کند بنابراین گوش شما به شما خواهد گفت که باید چند ساله باشید.