خودرمانی؛ درمان بیماری یا درمانی بیماری زا
۱۷:۳۵
منبع: صدا و سیما
خوددرمانی استفاده ازدارو بدون دستورپزشک و نسخه برای اهداف درمانی است که عوارض جبران ناپذیری به دنبال دارد.