گل مائورو ایکاردی به میلان (اینتر 1-0 میلان)
۰۰:۰۸
منبع: طرفداری