شعر خوانی کنایه دار پیرمرد طبسی برای وزیر کشاورزی (ویدئو)
۱۷:۱۳
منبع: بولتن
پیرمرد کشاورز اهل طبس شعر جالبی را درباره اوضاع کنونی کشور در حضور وزیر جهاد کشاورزی می‌خواند و سپس می‌رود.