از ساماندهی کارگران روزمزد بجنورد تا رتبه اول اهدای خون کشور
۲۳:۰۵
منبع: صدا و سیما
از ساماندهی کارگران روزمزد بجنورد تا رتبه اول اهدای خون کشور و صادرات انگور و دستگیری سارق در بسته خبرکوتاه آمده است.