دانلود؛ گل روز باشگاه میلان - دژان ساویچویچ به پاری سن ژرمن (1995)
۱۹:۵۶
منبع: طرفداری