دانلود؛ گل روز باشگاه اینتر - فرانچسکو موریرو به نوشاتل (1997)
۲۰:۲۱
منبع: طرفداری