قرائت مجلسی سوره‌های قمر آیات 49 تا آخر و الرحمن آیات 1 تا 33 با نوای استاد غلوش
۲۱:۰۲
منبع: باشگاه خبرنگاران
قرائت مجلسی سوره‌های قمر آیات 49 تا آخر و الرحمن آیات 1 تا 33 با نوای استاد غلوش در اینجا قابل دریافت.